Home Công chứng viên

Công chứng viên

Điện thoại: 0908 854 366
EMail: info@phuonglien.vn

- Tốt nghiệp cử nhân Luật (Đại học Luật TPHCM); Trung cấp quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị Hành chính.
- Thời gian công tác trong ngành pháp luật là 21 năm; Thời gian công tác liên quan đến nghiệp vụ công chứng là 21 năm; Được bổ nhiệm Công chứng viên từ năm 2005.
- Là công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1, số 6 thành phố Hồ Chí Minh từ khi được bổ nhiệm đến nay.
Nguyên là Phó trưởng phòng – Phòng Công chứng số 6 và hiện nay là Trưởng văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên.
Điện thoại: 0903 938 378
EMail: ccvvananh@phuonglien.vn

- Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật; Cử nhân Ngoại ngữ.
- Thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 10 năm; Thời gian công tác liên quan đến nghiệp vụ công chứng trên 10 năm; Được bổ nhiệm Công chứng viên từ năm 2012.
- Là công chứng viên tại Phòng Công chứng số 6 thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên từ khi được bổ nhiệm đến nay.
Điện thoại: 0903 663 647
EMail: khanhtiencc5@yahoo.com.vn

- Tốt nghiệp cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Cử nhân Kinh tế kỹ thuật (đại học Nông Lâm TPHCM). Cao cấp lý luận chính trị Hành chính.
- Thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 30 năm; Thời gian công tác liên quan đến nghiệp vụ công chứng trên 20 năm; Được bổ nhiệm Công chứng viên từ năm 1998.
- Là công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1, số 2, số 5 thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Công chứng Quận 12, Văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên từ khi được bổ nhiệm đến nay.
Điện thoại: 0902 881 956

- Tốt nghiệp cử nhân Luật (Đại học Luật TPHCM).
- Thời gian công tác trong ngành pháp luật là 16 năm; Thời gian công tác liên quan đến nghiệp vụ công chứng là 15 năm; Được bổ nhiệm Công chứng viên từ năm 2008.
- Là công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Công chứng Lê Thị Phương Liên từ khi được bổ nhiệm đến nay.